DỊCH VỤ - VESC

Kiểm định an toàn

Vesc cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn thiết bị theo nghị định 44:2016/NĐ-CP

Kiểm định hệ thống chống sét

Vesc cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn đo tiếp địa cho hệ thống chống sét

Kiểm định chất lượng

Dịch vụ kiểm định chất lượng thiết bị, máy móc

Đào tạo & Huấn luyện an toàn

Dịch vụ kiểm định chất lượng thiết bị, máy móc

Quan trắc môi trường

Dịch vụ quan trắc môi trường lao động, môi trường xung quanh tại Văn phòng, Khu Công nghiệp

Thử nghiệm máy móc/thiết bị

Vesc cung cấp dịch vụ thử nghiệm không phá hủy(NDT) tại Việt Nam

Chứng nhận hợp quy

Dịch vụ chứng nhận hợp quy cho máy móc, thiết bị theo QCVN của BLĐTBXH

Chứng nhận hợp chuẩn

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn thiết bị, máy móc theo TCVN, ASTM

TIN TỨC

KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ VIỆT NAM